Over ons

In de energieregio West-Brabant zetten we ons in voor duurzame, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Nederland is ingedeeld in 30 energieregio’s. Wij zijn de energieregio West-Brabant en werken samen om duurzame energie op te wekken in onze regio. Dat doen we met 16 gemeenten, de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta, het waterschap Rivierenland en Enexis.

Samen onderzoeken we per thema de mogelijkheden om de energietransitie uit te voeren. Waar en hoe kan het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie worden opgewekt? Welke warmtebronnen zijn er in de regio West-Brabant, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En waar kunnen we energie besparen? Dat bekijken we regionaal. De besluiten daarover, worden lokaal genomen.

Veel mensen zijn betrokken bij de RES en de uitvoering hiervan en ieders rol is even belangrijk. Het liefst stellen we iedereen aan je voor, maar dan wordt dit een héle lange pagina.

Om toch te laten zien wie er zoal achter de RES zitten stellen we een aantal personen graag aan je voor:

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. We horen graag van je.

 

Portret Klaar

Klaar Koenraad

Voorzitter Stuurgroep
Wethouder Gemeente Roosendaal

Maak kennis!

Lees het interview met Klaar

 

Portret Johan

Johan de Beer

Procesregisseur
.

Maak kennis!

Lees het interview met Johan

 

Portret Ron

Ron de Graaf

Projectleider
.

Maak kennis!

Lees het interview met Ron

 

Portret Timo

Timo Lagarde

Coördinator Werkgroep Elektriciteit

Maak kennis!

Lees het interview met Timo

 

Maaike van den Ende

Coördinator Werkgroep Warmte


 

Mariette Embregts

Secretaresse


Kaylee de Leeuw

Coördinator Werkgroep Communicatie


 

Joris van Boxtel

Projectleider Energiebesparing


 

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur De afgelopen jaren is in de regio samengewerkt aan de energiestrategie vanuit het principe van een ‘netwerksamenwerking’. Overheden en hun partners werken aan de energie-opgave, elk vanuit de eigen rol en taak.

Een versimpelde vorm van de organisatiestructuur zie je hiernaast. Wil je alle details weten? Bekijk het uitgebreide organogram.

De regionale samenwerking richt zich op de volgende taken:

  • Monitoren, afstemmen en programmeren van wind-, zon- en net-projecten
  • Sturen van de uitbreiding regionale warmte-infrastructuur en – bronnen
  • Aansturen en coördineren van de 3 publiek-private RES-deals
  • Ontwikkelen en delen van kennis en ervaring
  • Actualiseren naar RES 2.0, inclusief onderzoeken en uitwerkingen
  • Monitoren van de implementatie en uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0
  • Samenwerken met naastgelegen regio’s: afstemmen van projecten en capaciteit op het net
  • Behartigen van belangen naar NP RES / Rijk / EU. 6.2.

16 Gemeenteraden, 2 Waterschapbesturen, Provincie

De Regionale Energiestrategie wordt vastgesteld door gemeenteraden, het bestuur van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van de provincie. RES 1.0 geeft de keuzes en kaders voor de uitvoering van de energiestrategie. Gemeenteraden hebben een rol in de lokale besluitvorming over de vertaling van de RES in het omgevingsbeleid en de uitwerking van lokale projecten en activiteiten.

Stuurgroep

De Stuurgroep stuurt de uitvoering van RES 1.0 en de ontwikkeling van RES 2.0. Ze neemt besluiten over ontwikkeling, afstemming en uitvoering van de RES’en binnen afgesproken kaders (uit de Samenwerkingsafspraken RES2030, 2018). Zonodig betrekt en informeert de Stuurgroep raden en andere bestuurders in het besluitvormingsproces. De Stuurgroep bestaat uit 16 wethouders, de gedeputeerde, bestuurlijk vertegenwoordigers van de beide waterschappen en de netbeheerder. De Stuurgroep kent een flexibele zetel om andere stakeholders de kans te bieden (adviserend) deel te nemen aan de bijeenkomsten. De Stuurgroep komt zes keer per jaar bij elkaar.

Klankbordgroep

De Klankbordgroep bestaat uit bestuurders van belangrijke uitvoeringspartners. Ze worden uitgenodigd om een inhoudelijke bijdrage te leveren en te reflecteren op specifieke onderwerpen. We beogen de deelnemers aan de Klankbordgroep en hun achterban actief te betrekken en het eigenaarschap van de regionale energieopgave met hen te delen. Ze vormen coalities met andere stakeholders en hun achterban om verbindingen te maken in de regio, gericht op gezamenlijke uitvoering van de RES. De Klankbordgroep komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar.

Kopgroep

De Kopgroep is leidend in het initiëren, coördineren en organiseren van de governance, de inhoudelijke programmering, de regionale samenwerking met stakeholders, de uitwerking of bijstelling van de planning, en het voorbereiden van voorstellen en besluiten voor de Stuurgroep. De Kopgroep bestaat uit 4 tot 6 wethouders. De Kopgroep komt elke maand bij elkaar. De leden van de Kopgroep zijn ieder bestuurlijk aanspreekpunt voor een thema en/of een publiek-privaat project.

Ambtelijke werkorganisatie

De werkorganisatie bestaat uit een RES-team, Programmateam en Werkgroepen.

RES-team

Het RES-team bestaat uit ambtenaren van de 16 gemeenten, de beide waterschappen, provincie, de netbeheerder. Het RES-team ondersteunt zowel de Kop- als Stuurgroep. Andersom kan het RES-team opdrachten krijgen om uit te werken. Het RES-team komt in ieder geval elke twee maanden samen. De taken van het RES-team betreffen het afstemmen van de uitvoering van RES 1.0, bijdragen aan thematische werkgroepen, bijdragen aan de regionale communicatie, begeleiden van het bestuurlijke proces, bewaken van de samenhang tussen werkgroepen en het uitwerken en actualiseren van RES 2.0.

Programmateam

Het Programmateam zorgt voor de dagelijkse voortgang van het werk. Het team ondersteunt het RES-team en de werkgroepen en heeft een adviserende rol in de Stuur- en Kopgroep. Concrete taken van het Programmateam richten zich met name op de regie op RES-deals, de actualisatie van RES 2.0, de coördinatie van het werkproces en het bestuurlijke proces, de betrokkenheid van ambtenaren, bestuurders en stakeholders en de voortgang van de uitvoering en de kennisdeling. Het Programmateam komt elke twee weken bij elkaar.

Het team bestaat uit een projectleider, een procesregisseur uit de regio, een coördinator programmering en monitoring, een coördinator warmte en een secretaris. Enexis zal aanschuiven bij het programmateam als de netcapaciteit en afstemming ten aanzien van de elektriciteitsprojecten wordt besproken.

Werkgroepen

De organisatie kent twee actieve werkgroepen, elk met afvaardiging in het RES-team.

Programmeringsoverleg

In het programmeringsoverleg wordt de programmering (planning, locatie en omvang) van wind- en zonprojecten besproken, in relatie tot de ontwikkeling van de netcapaciteit. De voortgang van de realisatie van projecten uit de RES wordt er tenminste twee keer per jaar gedeeld. Dit kan leiden tot voorstellen om het regionale programma aan te passen of aan te vullen. Dit ambtelijk programmeringsoverleg doet dan een voorstel, inclusief eventuele alternatieven, (via het RES-team) aan de Stuurgroep. Het overleg organiseren we gebiedsgericht.

Werkgroep Warmte

De werkgroep Warmte zorgt voor het (laten) uitvoeren van verdiepende onderzoeken voor de uitwerking van de regionaal structuur warmte (in RES 2.0). Denk aan de verdieping op de potentie van groen gas en de voorwaarden voor lokale warmtenetten. Daarnaast zorgt de werkgroep voor aansturing en afstemming met de publiek-private RES-deal Regionale warmte-infrastructuur. De werkgroep Warmte bestaat uit een coördinator, warmte-experts van relevante gemeenten, een expert kleinschalige initiatieven, de regionale adviseur Aardgasvrije wijken en een provinciale vertegenwoordiger.

De energieregio West-Brabant is een samenwerking van:

Alphen Chaam Logo Altena Baarle Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten Leur
Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen
Woensdrecht Zundert Noord-Brabant Brabantse Delta Rivierenland Enexis

De energieregio West-Brabant is een samenwerking tussen 16 gemeenten (Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert), de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta, het waterschap Rivierenland en Enexis.