Publicaties

Download hier rapporten, brochures, notities en andere documenten.

Voortgangsrapportage 2023 | Samenvatting

De energieregio West-Brabant ligt op koers om de doelen van de Regionale Energiestrategie (RES) te halen, zo blijkt uit de tweejaarlijkse voortgangsrapportage. De opwek van duurzame stroom gaat goed, maar het aantal aardgasvrije huizen blijft achter. Voor zowel duurzame stroom en duurzame warmte in huizen, zijn er knelpunten die de voortgang tegenhouden.

Download de samenvatting
Voorblad samenvatting

Voortgangsrapportage 2023

De energieregio West-Brabant ligt op koers om de doelen van de Regionale Energiestrategie (RES) te halen, zo blijkt uit de tweejaarlijkse voortgangsrapportage. De opwek van duurzame stroom gaat goed, maar het aantal aardgasvrije huizen blijft achter. Voor zowel duurzame stroom en duurzame warmte in huizen, zijn er knelpunten die de voortgang tegenhouden.

Download
Voorblad rapport

RES 1.0

De RES beschrijft keuzes en randvoorwaarden van de 16 gemeenten in West-Brabant, de provincie en het Waterschap. Er staan met name afspraken in over hoe en waar duurzame elektriciteit opgewekt kan worden, over de verduurzaming van de warmtevoorziening – zonder aardgas-, en over de uitbreiding van de energie-infrastructuur binnen de regio.

Download

Reactiebrief bij RES 1.0

In de Reactiebrief leest u hoe de Stuurgroep West-Brabant is omgegaan met reacties vanuit de Inwonersconsultatie, de werkateliers en de Klankbordgroep. En daarmee op welke manier adviezen een plek hebben gekregen in de RES 1.0 en het Uitvoeringsprogramma.

Download
Brief met handtekening

Addendum RES 1.0

De RES 1.0 van West Brabant is in alle 16 gemeenteraden en de twee waterschappen vastgesteld. Enkele gemeenten hebben amendementen of addenda vastgesteld en er zijn verzoeken aan colleges gedaan middels diverse moties. Lees hierover meer in het addendum bij de RES 1.0.

Bekijk het addendum
Laptop op tafel

Aanbiedingsbrief RES 1.0

Als energieregio West-Brabant zien wij een aantal knelpunten, die ons uitvoeringsprogramma en dat van andere RES regio’s nu en/of in de toekomst ernstig zouden kunnen belemmeren. Daarom benutten we dit moment ook om deze knelpunten bij het Nationaal Programma RES te adresseren. In deze aanbiedingsbrief leest u om welke knelpunten het gaat.

Lees de aanbiedingsbrief
aanbiedingsbrief

Uitvoeringsprogramma

In het verlengde van de RES 1.0 gaan de overheden en netbeheerder het uitvoeringsprogramma met afspraken over projecten en activiteiten uitvoeren. Zo worden samen met stakeholders en inwoners de RES-opgaven gerealiseerd.

Download

Vragen en antwoorden bij innovatiesessie netcapaciteit 15 juli

De antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens de eerste innovatiesessie over netcapaciteit op 15 juli 2021.

Download de vragen en antwoorden uit de innovatiesessie

Statenmededeling Rapport Energiesysteem studie Noord-Brabant

Lees de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Energiesysteem studie Noord-Brabant’ van het adviesbureau DNV. Natuurlijk kunt u ook het hele rapport inzien. En bekijk ook eens de bijbehorende visuals.

Lees de conclusies
foto van weiland met bloemetjes

Brandbrief aan Sandor Gaastra

Het gebrek aan netcapaciteit leidt ertoe dat projecten voor grootschalige opwek van duurzame energie niet snel genoeg kunnen worden aangesloten.Daarom luidden we als vier Brabantse energieregio’s (RES-regio’s), de provincie en netbeheerders TenneT en Enexis gezamenlijk de noodklok in een brandbrief aan Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Lees de brandbrief

Brief aan informateur

Om de totale ombouw naar een klimaatneutraal systeem  tijdig te kunnen realiseren, zijn op heel korte termijn politieke keuzes nodig. Daarvoor vragen de gezamenlijke netbeheerders de aandacht van informateur mevrouw Hamer voor de realisatie van het toekomstige klimaatneutrale energiesysteem.

Lees de brief van Netbeheer Nederland

Vragen en antwoorden bij webinar raadsleden

De antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het webinar voor raadsleden en bestuurders van 24 februari 2021.

Download de vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden bij webinar inwoners

De antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het webinar voor inwoners op 10 februari 2021.

Bekijk de vragen en antwoorden
Handen die objecten vasthouden

Achtergrondrapport bij RES 1.0

Dit rapport bevat de context, argumentatie en onderbou- wing bij de keuzes die in de RES 1.0 zijn gemaakt. Het is niet geschreven als zelfstan- dig leesbaar stuk: de RES bevat het gehele verhaal, dit Achtergrondrapport vult de RES aan waar dat nodig is om de gemaakte keuzes verder te onderbouwen en toe te lichten.

Download
foto van paarden in weiland

Netimpact rapportage

Op basis van de RES 1.0 heeft Enexis Netbeheer de impact van de plannen op de energie-infrastructuur bepaald. Er is in beeld gebracht waar knelpunten ontstaan en welke netinvesteringen nodig zijn om de RES 1.0 ambities te realiseren.

Bekijk het rapport
landschap met windmolens en zonnepanelen

Onderzoek SEO: MKBA warmtetransitie.

Deze studie berekent de maatschappelijke kosten en baten van diverse warmteopties gericht op verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving en glastuinbouw in WestBrabant en Hart van Brabant.

Bekijk het rapport

Landschappelijke onderlegger voor inpassing en vormgeving

De landschappelijke verdieping voor de RES West-Brabant. Deze verdieping is een landschappelijke onderlegger en geeft inpassings- en vormgevingsprincipes voor de energietransitie betreft zonne-energie en wind-energie.

Download het boekje
Cover-boekje-landschap

Rapportage internetconsultatie

Download
Laptop op tafel

Verdieping rapportage internetconsultatie

Download

Pakket voor energiecoöperaties

Dit pakket bevat nuttige documenten, links en materialen. Hiermee kun je als energiecoöperatie het gesprek voeren over de RES. Zowel in het bestuur, als met de leden.

Bekijk pakket

Concept RES West-Brabant

Onze gemeenten, de provincie, de waterschappen en de netbeheerder hebben een gezamenlijk plan gemaakt voor de energietransitie in onze regio. Dit deden ze samen met inwoners, het bedrijfsleven, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties. Alle afwegingen staan in dit document.

Download de Concept RES
Zonnepanelen, windmolens en energiemast

Aanbiedingsbrief

Het begeleidend schrijven aan het Rijk bij het indienen van de concept-RES.

Bekijk de brief
Brief met handtekening

Achtergrondrapport Concept RES

Dit rapport hoort bij de Concept RES West-Brabant en is niet geschreven als zelfstandig stuk. Dit rapport bevat de context, argumentatie en onderbouwing
bij de keuzes die in de Concept RES zijn gemaakt.

Download het achtergrondrapport
Mensen tekenen op een overtrekvel opties op een regiokaart

Brochure besluitvorming

Deze brochure verduidelijkt de positie van gemeenteraden, de Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen binnen het RES-proces en geeft inzicht in de mogelijke varianten van besluitvorming bij de concept-RES en de RES 1.0.

Download brochure
Illustratie van groep mensen

Verslag Online Werkatelier 1 oktober 2020

Download het verslag
Laptop op een bureau

Verslag Online Werkatelier 14 mei 2020

Download het verslag
Laptop op tafel

Verslag Online Werkatelier 16 april 2020

Lees het verslag

Reactiebrief Consultatie

Deze reactiebrief geeft een overzicht hoe de Stuurgroep RES WestBrabant (op 13 maart 2020) is omgegaan met reacties uit de Consultatieronde. En daarmee ook welke reacties tot wijziging hebben geleid. Dit document hoort bij  de Concept RES en het Achtergrondrapport.

Download hier de reactiebrief
Mensen wijzen naar postits op een vel papier op tafel

Contourennotitie RES West-Brabant

In West-Brabant zoeken we naar oplossingen en werken we aan een duurzame regio, zoals de verduurzaming van onze energievoorziening. Onze energie-ambities verwoorden we in de…

Lees meer
kindje met windmolen

Besluitvormingsproces gemeente-niveau

Welke stukken worden er in fase 4 van het proces behandeld? Wanneer zegt de Raad, de Kopgroep en de Stuurgroep iets over de stukken?

Bekijk de besluitvorming
bijeenkomst van RES

Hernieuwbare energiebronnen op land in de RES.

Nieuwe brochure van de NVDE over hernieuwbare energiebronnen in de RES.

Download de brochure
weiland met zonnepanelenpark en windmolens

Hernieuwbare electriciteit en lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord staat dat er bij grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Wat betekent dit nu precies?

Bekijk de factsheet
foto van bloemetjes weiland

Plan van aanpak

Het Plan van Aanpak richt zich op de periode na de startnotitie. Het opstellen van een concept-RES staat dan centraal. Het Plan van Aanpak geeft daarnaast een doorkijk naar Fase 4 (RES 1.0).

Download het plan
Zonnebloem

Startnotitie West-Babant

Download de startnotitie
weiland met windmolen