RES 1.0 – Wat is de RES?

Wat is de RES?

RES is een afkorting van Regionale Energie Strategie. Naar aanleiding van het klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s. Gemeenten, provincies, waterschappen, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en inwoners maken samen een plan waarin ze beschrijven hoe ze meer duurzame energie gaan opwekken en hoe huizen en gebouwen duurzaam verwarmd worden.

In Nederland willen we in 2030 met elkaar 35 terawattuur (TWh) duurzame stroom opwekken op land. En er moet gezocht worden naar duurzame warmtebronnen. Ook de regio West-Brabant draagt hieraan bij. In februari 2021 presenteerden wij ons gezamenlijke plan: de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). Dit document is niet in steen gegoten. Elke twee jaar krijgt de RES een update. Gaat de uitvoering zoals gepland, moet er worden bijgestuurd, zijn er nieuwe innovaties, of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen? Zo ontstaan er telkens nieuwe versies die meebewegen met recente maatschappelijke of technologische ontwikkelingen. In 2023 wordt de nieuwste versie, de RES 2.0 vastgesteld. Alle betrokken partijen zijn al met de voorbereidingen bezig. Het is de taak van de gemeenten om hun inwoners te betrekken bij de uitvoering en nieuwe plannen.

➡️ Download de RES 1.0

Waarom een RES?

Uit het klimaatakkoord zijn een aantal duurzame maatregelen gekomen. Dit betekent dat we in Nederland in 2030 onze CO2-uitstoot met minstens 49% moeten verlagen ten opzichte van het jaar 1990. Met de RES kijken we hoe we lokaal kunnen werken aan meer duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

Wat staat er in de RES 1.0? Dit zijn de belangrijkste punten:

Zon op dak

We gaan vooral extra duurzame energie opwekken via zonnepanelen op daken. Bewoners gaven bij ons aan dat zon op dak de voorkeur heeft boven zonneweides. We zetten minder in op extra windenergie, aangezien er al ruim 130 windmolens staan in onze regio. Tot 2030 komen er zo’n 10 molens bij. 

Innovatie en eigenaarschap

Net als inwoners vinden we innovatie belangrijk. Daarom hebben we afgesproken om 0.2 TWh extra op te wekken met innovatieve technieken. Dit is ook goed voor de lokale werkgelegenheid.
En we willen dat alle grote nieuwe wind- en zonprojecten voor minimaal 50% in bezit zijn van lokale partijen. Zo kunnen onze inwoners en bedrijven profiteren van de opbrengsten.

Duurzame warmte

Voor het duurzaam maken van onze warmte zien we kansen voor warmtenetten. We hebben er al een paar, waaronder het Amernet. Er is nu nog veel onzeker over de beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen. Daarom doen we meer onderzoek naar de mogelijkheden. 

Besparing

Naast duurzame energie en warmte is besparing ook erg belangrijk, want de schoonste energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Isoleren is hierbij vaak een goede eerste stap.

Plannen uit de RES 1.0 concreet maken

Op 15 juni hebben de Gedeputeerde Staten (provincies) de RES 1.0 van de regio’s West-Brabant, Noordoost-Brabant en Hart van Brabant vastgesteld. Met het vaststellen van de RES’en 1.0 speekt de provincie af zich te houden aan de afgesproken strategieën en ambities.

Wat betekent dit? De RES West-Brabant is nu door alle regionale overheden definitief vastgesteld. Vanuit de provincie zijn er geen aanvullingen meer gekomen op het addendum. De regio stuurt de RES 1.0 met het addendum nu nog door naar het Rijk. Bij het Rijk wordt doorgerekend of alle plannen voldoende bijdragen aan de ambitie van 35 terawattuur (TWh) in 2030. 

We zijn ook gestart met de uitvoering van de plannen. Speciaal hiervoor schreven we het Uitvoeringsprogramma. In dit document staat uitgelegd wat de overheden samen doen en wat iedereen apart zal regelen. Ook staat beschreven hoe we de uitvoering van de RES gaan versnellen. Dat doen we met zogeheten ‘RES-deals’. In die RES-deals zijn afspraken gemaakt met onder andere bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Deze afspraken gaan over een gezamenlijke aanpak van drie onderwerpen: innovatie, warmte en lokaal eigenaarschap bij duurzame energieopwekking.

Voortgang

Elke twee jaar maken we een rapport over de voortgang. Als het nodig is maken we een RES 2.0. Zo zorgen we ervoor dat onze plannen actueel blijven en dat we nieuwe ontwikkelingen, of belangrijke inzichten gebruiken.

Als energieregio werken we samen met maatschappelijke partners, bedrijven en inwoners. We blijven met elkaar in gesprek en stap voor stap werken aan het behalen van onze gezamenlijke doelen.

foto van ondergaande zon bij weiland

Hoe hebben we de RES 1.0 gemaakt?

Onze ambitie is om de duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening zo in te richten dat deze aansluit bij wat mensen in de regio belangrijk vinden. En dat het plan mensen uitnodigt om bij te dragen aan de uitvoering. Daarom hebben we bij het maken van de RES 1.0 samengewerkt met maatschappelijke partners, bedrijven en inwoners. Dat sluit aan bij de wens van inwoners en stakeholders om tijdig betrokken te worden, op een open en transparante manier. Dat hebben we op deze manier gedaan:

  • Circa 80 verschillende stakeholders zijn betrokken in 5 werkateliers;
  • Er zijn 5 bijeenkomsten geweest met een klankbordgroep van stakeholders;
  • De regio organiseerde 2 energiesafari’s voor betrokkenen in de regio;
  • Gemeenten hebben inwoners betrokken, bijvoorbeeld via straatgesprekken en lokale enquêtes;
  • Via raadsinformatiebrieven, 4 informele regionale bijeenkomsten en lokale bijeenkomsten hebben raadsleden kennis kunnen maken en nemen van de RES.

De verschillende activiteiten van de RES:

Energiesafari

Stuurgroep, klankbordgroep en inwoners bezochten verschillende duurzame energieprojecten.

Bekijk de safari's

Werkatelier

In meerdere werkateliers is met belanghebbenden gewerkt aan de contouren voor de RES.

Bekijk de werkateliers

Bijeenkomst

In meerdere raadsledenbijeenkomsten hebben raadsleden kennis kunnen nemen van de RES.

Bekijk de bijeenkomsten