RES in het kort

In Nederland willen we in 2030 met elkaar 35 terawattuur (TWh) duurzame stroom opwekken op land. Ook de regio West-Brabant draagt hieraan bij. We willen onze huizen en gebouwen ook duurzaam warm krijgen. Hoe maken we dit mogelijk? Dat hebben de gemeenten, de provincie, de waterschappen en de netbeheerder onderzocht. Alle keuzes die zijn gemaakt, staan nu in een gezamenlijk plan: de RES 1.0. 

 

Keuzes over zon- en windenergie

In de RES 1.0 gaan we vooral extra duurzame energie opwekken via zonnepanelen op dak. Tijdens consultaties gaven bewoners aan dat zon op dak de voorkeur heeft boven zonneweides. We zetten minder in op extra windenergie, aangezien er al ruim 130 windmolens staan in onze regio. Tot 2030 komen er zo’n 10 molens bij. 

Belangrijke keuzes

Duurzame warmteopwerk via warmtenetten

Voor het duurzaam maken van onze warmte zien we kansen voor warmtenetten. We hebben er al een paar, waaronder het Amernet. Er is nu nog veel onzeker over de beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen. Daarom gaan we in het komende jaar meer onderzoek doen naar de mogelijkheden. 

Innovatie en eigenaarschap

Net als inwoners vinden we innovatie belangrijk. Daarom hebben we afgesproken om naast de elektriciteitsdoelstelling van 2,0 TWh nog eens 0.2 TWh extra op te wekken met innovatieve technieken. Dit is ook goed voor de lokale werkgelegenheid.
We streven er naar dat alle grote nieuwe wind- en zonprojecten voor minimaal 50% in bezit zijn van lokale partijen. Zo kunnen onze inwoners en bedrijven profiteren van de opbrengsten.

Besparing van energie

Naast duurzame opwek is besparing van energie ook belangrijk, want de schoonste energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Isoleren is hierbij vaak een goede eerste stap.

Projecten concreet maken: het Uitvoeringsprogramma

Op 15 juni hebben de Gedeputeerde Staten de RES 1.0 van de regio’s West-Brabant, Noordoost-Brabant en Hart van Brabant vastgesteld. Met het vaststellen van de RES’en 1.0 committeert de provincie zich aan de in de regio’s geformuleerde strategieën en ambities om invulling te geven aan de opgave uit het Klimaatakkoord. 

Wat betekent dit? De RES West-Brabant is nu door alle regionale overheden definitief vastgesteld. Vanuit de provincie zijn er geen aanvullingen meer gekomen op het addendum. De regio stuurt de RES 1.0 met het addendum nu nog door naar het Rijk. Bij het Rijk wordt doorgerekend of alle plannen voldoende bijdragen aan de ambitie van 35 terawattuur (TWh) in 2030. 

We zijn ook gestart met de uitvoering van de plannen. Speciaal hiervoor schreven we het Uitvoeringsprogramma. In dit document staat uitgelegd wat de overheden samen doen en wat iedereen apart zal regelen. Ook staat beschreven hoe we de uitvoering van de RES gaan versnellen. Dat doen we met zogeheten ‘RES-deals’. In die RES-deals zijn afspraken gemaakt met onder andere bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Deze afspraken gaan over een gezamenlijke aanpak van drie onderwerpen: innovatie, warmte en lokaal eigenaarschap bij duurzame energieopwekking.