Interview Ron de Graaf

Ron, wat is je betrokkenheid bij de RES West-Brabant?

“Ik ben projectleider binnen de RES West-Brabant. Mijn rol is het in samenhang tot uitvoering brengen van de RES 1.0. Ik houd me bezig met vragen als: Liggen we op schema? Moeten we bijsturen en zo ja waar? Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de huidige RES. Daarbij spelen meerdere vragen. Bijvoorbeeld: Hoe zorgen we ervoor dat we met de RES 2.0 inspelen op de uitdagingen van netschaarste en de toegenomen behoefte aan flexibiliteit en balans tussen vraag en aanbod in het energiesysteem? Hoe faciliteren we de beweging in het energiesysteem waarin elektriciteits- en warmtenetten steeds meer met elkaar te maken krijgen? En hoe verhoudt de RES-opgave zich tot andere ruimtelijke vraagstukken in onze regio? Denk aan woningbouw en het landelijk gebied.

Verder ben ik verantwoordelijk voor de actietafel Smart Energy Hubs, waarbij we met bedrijven en publieke partijen werken aan het faciliteren en aanjagen van het lokaal koppelen van en aanbod van duurzaam opgewekte energie (inclusief opslag en conversie), bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen.

Kortom, sturen op hoofdlijnen en bij een paar onderwerpen op z’n West-Brabants ‘met de handen aan de ploeg’.”

 

Welke mooie ontwikkelingen zie je ontstaan in de afgelopen jaren?

“Wat ik als mooie ontwikkeling zie, is dat het draagvlak voor de energietransitie in onze regio is toegenomen. De tragische oorlog in Oekraïne heeft dat draagvlak versterkt. We willen minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Verder zie ik als mooie ontwikkeling dat we met de burgerraad veel ervaring opdoen met vernieuwende manieren om bewoners te betrekken bij de visie- en besluitvorming.”

 

Welke uitdagingen zie jij voor de komende jaren binnen de RES West-Brabant?

“Ik noem er 2 voor de korte termijn. De eerste is de netschaarste. Tot zeker 2030 zijn we nog bezig met het wegwerken van achterstanden in de aanleg van de elektriciteitsnet-infrastructuur. Een enorme opgave. Tegelijkertijd moeten we bij onze keuzes, zowel bewoners, overheden als ondernemers, andere keuzes maken. Slimmere keuzes die leiden tot minder gebruik van het elektriciteitsnet. Want energie die je niet verbruikt of die je zelf opwekt, hoe je ook niet te transporteren.

Voor de lange termijn is de uitdaging om tot een nieuw energiesysteem in onze regio te komen. Een energiesysteem waarin niet meer sec de efficiënte levering (zoveel mogelijk tegen een zo laag mogelijke prijs) van elektriciteit en warmte centraal staat, maar een systeem dat voldoet aan kernwaarden op het gebied van duurzaamheid, rechtvaardigheid, leveringszekerheid, leefomgevingskwaliteit en inclusiviteit. Het huidige sec op efficiency gerichte systeem heeft ons veel goedkope en ruim beschikbare energie gebracht, maar voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.”

 

Wat zouden inwoners of juist gemeenten moeten weten? 

“Hoe bewoners toegang krijgen tot duurzame energie en wat zij zelf kunnen doen. Ik noem dat inclusiviteit. Hoe kunnen we onze bewoners medezeggenschap geven over ons energiesysteem dat zo belangrijk is voor gezamenlijke welzijn?

Voor gemeenten staat de borging van collectieve voorzieningen centraal. Denk aan voortvarende èn zorgvuldige inpassing van zowel elektricteits- als warmetinfrastructuur in de leefomgeving.”

 

Waar staat de RES over een paar jaar (hoop je)?

“Dan hebben we hebben onze energievoorziening verder verduurzaamd. Daarnaast is het ons gelukt om de bewoners, overheden en ondernemers meer medezeggenschap te geven. Met deze positieve beweging, slagen we er met elkaar in om onze RES door te ontwikkelen naar uiteindelijk een regionaal energiesysteem dat aan sluit bij de kernwaarden van onze bewoners.”

 


 

Team

Bekijk de rest van het team van RES West-Brabant

Over ons