Vragen en antwoorden

Nuttige links en informatie om je verder te helpen.

Handige links

Klimaatakkoord: Geeft je meer informatie en antwoorden.

Lees meer

Klimaatmonitor:
Cijfers over lokale CO2-uitstoot en energieverbruik.

Meer info

Energie werkplaats:
online platform voor  professionals.

Bekijk

Pakket voor energiecoöperaties: nuttige bronnen verzameld.

Bekijk

Veelgestelde vragen over RES

Nederland is voor het maken van een RES opgedeeld in 30 energieregio’s of RES-regio’s. Elke energieregio heeft de opdracht om een RES op te stellen. De regio’s zijn gevormd op basis van bestaande samenwerkingsverbanden. Meer informatie over over de andere regio’s is te vinden op de website van het Nationaal programma RES.

Na de ondertekening van het Klimaatakkoord zijn gemeenten, provincie, waterschap, netwerkbeheerders en andere partijen formeel gestart om met elkaar de RES te schrijven. Dit doen ze allemaal op basis van een startnotitie. In zo’n startnotitie staan alle afspraken over wat er in de RES moet komen te staan. Ook wordt beschreven hoe het proces er uit ziet en wie erbij betrokken zijn. Hierop volgt de contourennotitie en hierop volgt de concept RES, deze laatste is in het tweede kwartaal van 2020 aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het Rijk (Planbureau voor de Leefomgeving).

Het Rijk bekijkt vervolgens de concept RES

Op basis van het concept kijkt het Rijk of de voorgestelde strategieën genoeg bijdragen aan het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit op land (35 TWh). Is dat gelukt? Dan kunnen de energieregio’s verder aan de slag en werken aan de definitieve versie, de RES 1.0. Daarin worden plannen concreet gemaakt. Is dit (nog) niet voldoende, dan moet elke RES regio opnieuw met elkaar aan tafel gaan zitten. De RES 1.0 moet op 1 maart 2021 klaar zijn.

Elke regio bekijkt de RES elke twee jaar opnieuw

De RES wordt niet in steen gegoten, elke regio bekijkt het document elke twee jaar opnieuw. Gaat de uitvoering zoals gepland, moet er worden bijgestuurd of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen? Dan wordt er een nieuwe RES gemaakt. Zo ontstaan er telkens nieuwe versies die meebewegen met recente maatschappelijke of technologische ontwikkelingen.

   -> Bekijk waar we nu staan in het proces.

De RES is een strategie waarmee de energieregio West-Brabant de opgaven uit het Klimaatakkoord voor 2030 uitwerkt. Met de RES zorgen we tegelijkertijd voor een hechte samenwerking binnen de regio. Daardoor kunnen we ons goed voorbereiden op gezamenlijke energieprojecten die uit de RES ontstaan. Het is belangrijk dat we bij het vormen van de RES ook andere partijen betrekken, zoals ondernemers, inwoners en organisaties. Tijdens het maken van de RES staan we voor keuzes, waarvoor er vanuit verschillende hoeken genoeg draagvlak nodig is.

Als energieregio samen duurzame energie opwekken

Het maken van een RES is één van stappen die volgt uit het Klimaatakkoord. Samen hebben we besloten dat alle energieregio’s met elkaar zorgen voor een opwek van 35 TWh op land in 2030. De RES geeft ook aan wat het aanbod van duurzame warmtebronnen en de warmtevraag van de gebouwde omgeving is. Dit is essentieel, want het heeft gevolgen voor de  benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Daarnaast is er afgesproken dat er een goede verdeling van deze duurzame warmtebronnen ontstaat. Deze afspraken worden verder vormgegeven door regionale overheden (gemeenten, waterschappen en provincie).

De RES beweegt mee met ontwikkelingen en inzichten 

De RES wordt om de 2 jaar aangepast, zodat we kunnen inspelen op ontwikkelingen, nieuwe inzichten en technologische innovaties.

Nederland wil zich natuurlijk aan de internationale klimaatafspraken houden. In 2015 tekenden we daarvoor al het akkoord van Parijs. De energietransitie is één van de belangrijke opgaven van de komende tijd, kunnen we lezen in het regeerakkoord. In de Klimaatwet staat het doel om 49 procent minder CO2 uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1997. In 2050 moet dit zelfs 95 procent minder zijn.

Alle 30 regio’s leveren hun concept in bij het Rijk

Dit kunnen we als land alleen samen bereiken – de energieregio’s spelen dus een zeer belangrijke rol. De energieregio’s moeten in het tweede kwartaal van 2020 hun bijdrage (in concept) aan de landelijke opgave bekend maken. Het doel is dat alle 30 energie-regio’s met elkaar de landelijke opgave van 35 TWh invullen.

Wat als we er niet uit kunnen komen?

Lukt dit niet, dan moet het restgetal door de 30 regio’s onderling verdeeld worden. Als de regio’s niet zelf tot een verdeling komen zal een landelijke verdeling worden toegepast. Met andere woorden, de energieregio’s kunnen nu zelf keuzes maken vanuit samenwerking en mogelijkheden. Wat gebeurt er als er geen RES ontstaat? Dan zal het Rijk keuzes gaan maken, die direct op de regio’s van invloed zijn. Een nauwe samenwerking bij het vormen van de RES is dus erg belangrijk.