Publicaties

Download hier rapporten, brochures, notities en andere documenten.

Brochure besluitvorming

Deze brochure verduidelijkt de positie van gemeenteraden, de Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen binnen het RES-proces en geeft inzicht in de mogelijke varianten van besluitvorming bij de concept-RES en de RES 1.0.

Download brochure
Illustratie van groep mensen

Concept RES West-Brabant

Onze gemeenten, de provincie, de waterschappen en de netbeheerder hebben een gezamenlijk plan gemaakt voor de energietransitie in onze regio. Dit deden ze samen met inwoners, het bedrijfsleven, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties. Alle afwegingen staan in dit document.

Download de Concept RES
Zonnepanelen, windmolens en energiemast

Aanbiedingsbrief

Het begeleidend schrijven aan het Rijk bij het indienen van de concept-RES.

Bekijk de brief
Brief met handtekening

Achtergrondrapport Concept RES

Dit rapport hoort bij de Concept RES West-Brabant en is niet geschreven als zelfstandig stuk. Dit rapport bevat de context, argumentatie en onderbouwing
bij de keuzes die in de Concept RES zijn gemaakt.

Download het achtergrondrapport
Mensen tekenen op een overtrekvel opties op een regiokaart

Verslag Online Werkatelier 14 mei 2020

Download het verslag
Laptop op tafel

Verslag Online Werkatelier 16 april 2020

Het vierde werkatelier vond digitaal plaats. Het was een overweldigend succes met ruim 80 deelnemers.

Lees het verslag

Reactiebrief Consultatie

Deze reactiebrief geeft een overzicht hoe de Stuurgroep RES WestBrabant (op 13 maart 2020) is omgegaan met reacties uit de Consultatieronde. En daarmee ook welke reacties tot wijziging hebben geleid. Dit document hoort bij  de Concept RES en het Achtergrondrapport.

Download hier de reactiebrief
Mensen wijzen naar postits op een vel papier op tafel

Contourennotitie RES West-Brabant

In West-Brabant zoeken we naar oplossingen en werken we aan een duurzame regio, zoals de verduurzaming van onze energievoorziening. Onze energie-ambities verwoorden we in de…

Lees meer
kindje met windmolen

Besluitvormingsproces gemeente-niveau

Welke stukken worden er in fase 4 van het proces behandeld? Wanneer zegt de Raad, de Kopgroep en de Stuurgroep iets over de stukken?

Bekijk de besluitvorming
bijeenkomst van RES

Hernieuwbare energiebronnen op land in de RES.

Nieuwe brochure van de NVDE over hernieuwbare energiebronnen in de RES.

Download de brochure
weiland met zonnepanelenpark en windmolens

Hernieuwbare electriciteit en lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord staat dat er bij grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Wat betekent dit nu precies?

Bekijk de factsheet
foto van bloemetjes weiland

Startnotitie West-Babant

Download de startnotitie
weiland met windmolen