Raadsbijeenkomsten

Samen aan de slag met de Regionale Energiestrategie West-Brabant

De eerste raadsledenbijeenkomst

Op 24 april 2019 kwamen raadsleden en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen samen om meer te weten te komen over de RES. In de eerste regionale bijeenkomst lichtten we toe wat de RES is, wat we gaan doen en hoe de raden worden betrokken. “Deze bijeenkomsten zijn belangrijk, want zo leggen we de basis voor een duurzame toekomst voor Brabant,” zegt Greetje Bos, wethouder van gemeente Breda en voorzitter van de stuurgroep. “De energietransitie is niet iets technisch, het is vooral een sociale transitie.”

Wat wel en niet valt onder de RES

Als we samen tot een RES willen komen, is het goed om precies te weten wat wel en niet onder de RES valt. René Idema (projectleider RES2030 West-Brabant) licht dit tijdens deze bijeenkomst toe. Warmtevoorziening in huis, elektriciteit, grootschalige opwek, transportnetten en Energieopslag vallen onder de scope van de RES. Industrie, mobiliteit en landbouw hebben eigen klimaattafels en vallen daarom buiten de RES. Waarom is dat?

Victor van den Berg (Procesregisseur RES, waterschap Brabantse Delta) vertelt dat de RES gaat over de visie van gemeenten op duurzame opwek en ruimtebeslag. Het geeft helderheid in over waar grootschalige opwek wel en niet mag en hoe de warmtetransitie eruit ziet.

Een opgave voor de energieregio

Tot slot wordt er gesproken over de totale opgave voor de regio West-Brabant. De regio wil nog meer duurzame opgewekte energie realiseren om aan de doelstellingen te voldoen. De RES gaat over de beschikbaarheid van deze bronnen (en de zoekgebieden) en over de verdeling van de beschikbare warmte.

Tweede raadsledenbijeenkomst

Op 5 juni 2019 kwamen raadsleden en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen weer samen. De centrale vraag van de bijeenkomst was “Wat zijn de kansen, afwegingen en uitdagingen bij de ruimtelijke keuzes die op tafel liggen?”. Na een toelichting op de processtappen door Victor van den Berg, volgt de presentatie van Ton Schuurmans van Enexis.

Er is tijdens deze presentatie volop gelegenheid om vragen te stellen en dit wordt dan ook gedaan. Enkele vragen waren:

 • Er zijn nu alleen windmolens en zonnepanelen in beeld. Worden ook andere opties bekeken?
 • Wordt er ook gekeken naar wegennetwerk als mogelijke warmtecollector (asfalt)
 • U heeft het over besparingen. Maar straks willen we allemaal onze auto opladen. Is daar rekening mee gehouden?

Spelen van de Serious Energy Game

Vervolgens spelen raadsleden de Serious Energy Game, waarmee ze met elkaar in gesprek te gaan over de ruimtelijke kant van opwek van duurzame energie. Hoe gaan we de opwek landschappelijk goed inpassen? Waar kunnen we allemaal rekening mee houden? De groep raadsleden en leden van de waterschappen hebben zich gemengd verdeeld over 7 tafels. Vijf tafels hadden een focus op elektriciteit en ruimte en 2 tafels hadden een focus op warmte.

Opbrengst van de bijeenkomst

Tijdens het spelen van de simulatie wordt er duidelijk welke principes er spelen bij het inpassen van duurzame energie. De informatie van verschillende tafels die wordt weergegeven is samengevoegd en opgedeeld in:

 • Ruimtelijke principes voor zon en wind
 • Voorwaarden
 • Afwegingen
 • Algemene opmerkingen

Deze opgehaalde informatie geeft mooi weer welke uitdagingen er vertaald moet worden in de RES.

De derde raadsledenbijeenkomst

Op woensdag 2 oktober vond de derde regionale bijeenkomst voor raadsleden en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen plaats in Etten-Leur. Deze avond is goed bezocht, met ruim 70 deelnemers.De avond stond in het teken van de denklijnen met bijbehorende bouwstenen. Het doel van deze bijeenkomst was om kennis te maken met de vier geformuleerde denklijnen en feedback te verzamelen.

In een carrousel meedenken 

Tijdens deze bijeenkomst liepen de aanwezigen in een carrousel langs de vier denklijnen. Deze denklijnen waren:

 • Denklijn 1 : Lokale Grids & Impuls leefbaarheid
 • Denklijn 2: Energieparken gekoppeld aan regionale ruimtelijke opgaven
 • Denklijn 3: Infrastructuur centraal
 • Denklijn 4: Stedelijke corridor als energieruggengraat

In kleinere groepen konden raadsleden (en aanwezigen) zich laten informeren over de verschillende denklijnen. Vervolgens was er mogelijkheid tot discussie in kleinere subgroepen, zodat deelnemers met elkaar in gesprek konden gaan over de denklijnen.

Feedback geven op de banners

Tot slot konden de aanwezigen feedback geven op de banners. Op deze banners staan de vier denklijnen met bijbehorende bouwstenen. De subgroepen werd gevraagd om stickers te plakken bij de ideeën die hen het meeste aanspraken (groen) en rood waar ze minder enthousiast over waren.