Sinds deze maand rijdt in Oosterhout een klusbus rond om mensen gratis te helpen met energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips. De bus is een initiatief van de gemeente en woningcorporatie Thuisvester.

Op 13 maart organiseren de energieregio West-Brabant, FRES en Rabobank een bijeenkomst over het regionale ontwikkelfonds FRES. Het doel van de bijeenkomst is om te laten zien hoe FRES werkt en om energiecoöperaties te laten ervaren hoe je met financiële dekking vanuit het fonds succesvol kan ontwikkelen tot het moment van realisatie.

Op 14 oktober organiseren de energieregio West-Brabant, Stichting Support ONS 2050 en Rabobank een bijeenkomst voor energiecoöperaties.  Naast de coöperaties zijn ook andere geïnteresseerde partijen van harte welkom om een evenwicht te zoeken in de verdere professionalisering van de coöperaties.

Voor de verduurzaming van woningen en bedrijven zijn verschillende opties: bijvoorbeeld warmtepompen, groen gas, kleine warmtenetten en grote warmtenetten. De in 2021 uitgevoerde MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse onderzoek) heeft laten zien dat een groot warmtenet een relatief kosteneffectieve optie is, vooral voor de stedelijke gebieden. De regio’s West-Brabant en Hart van Brabant lieten de kansen voor een grootschalig warmtenet nader onderzoeken.

In februari en maart 2022 vonden verschillende bijeenkomsten plaats van het Brabant Praat-burgerpanel, een initiatief van de energieregio West-Brabant. Dit was een reeks bijeenkomsten waarin inwoners uit West-Brabant de politiek advies gaven over de warmtevoorziening van de toekomst. Via loting werd de groep mensen samengesteld. In het eindrapport zijn deze adviezen terug te lezen.

Maandag 13 juni was de eerste bijeenkomst van het Brabant Praat-burgerforum. De eerste in de reeks van vijf sessies. Een korte terugblik.

Correspondenten van Platform Overheid van Nu duiken o.a regio West Brabant in om verhalen op te halen over interbestuurlijke samenwerkingen en ontwikkelingen.

De aanwezigen werden welkom geheten door Petra Koenders, wethouder duurzaamheid (en jeugd, onderwijs, financiën) van Bergen op Zoom. Victor van den Berg, projectleider, ging onder andere in op verschillende manieren om je huis te verduurzamen.

Deelnemers gingen in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Samen met een gespreksbegeleider stonden ze stil bij kosten en keuzes rondom nieuwe duurzame warmte. Ze bespraken hierbij hun zorgen, behoeften en ideeën. Zorgen die gedeeld werden waren bijvoorbeeld dat mensen geen grip hebben op hun eigen energiekosten omdat ze huurder zijn. Een andere deelnemer gaf aan niet te weten wat er precies aan zit te komen en had vooral behoefte aan praktische hulp. Ook de vraag ‘wat gaat het mij allemaal kosten deze energietransitie’ werd vaker genoemd.
Het onderling kunnen uitwisselen over het thema werd als prettig ervaren. De deelnemers spraken de behoefte uit om met elkaar – en de deelnemers van de andere sessies – door te kunnen praten. De resultaten werden na afloop met elkaar en de wethouder gedeeld.

Na de gesprekken kregen de aanwezigen twee scenario’s voorgelegd met verschillende warmtebronnen. Aan de hand van deze scenario’s deelden ze hun voorkeuren, voor- en nadelen en inzichten. Deze persoonlijke adviezen zijn door de organisatie verzameld. De adviezen van alle sessies samen vormen input voor de RES 2.0.

Theater de Maagd van de buitenzijde Briefjes met scenarios en een stembox Groep deelnemers kijkt naar een presentatie op een scherm