Waar staan we nu

Bekijk de animatie over de concept-RES van West-Brabant:

Het proces op hoofdlijnen:

Nu: fase 4, opleveren RES 1.0

De regio is nu aan de slag voor de RES 1.0. Dit is een iets verder uitgewerkte versie van de concept-RES. In het voorjaar van 2021 verwachten we te starten met de bestuurlijke procedure. Dat wil zeggen dat de colleges en gemeenteraden zich buigen over de RES 1.0. Als dit gedaan is door alle gemeenten van onze regio dienen we de RES 1.0 in bij het Rijk. Een van de belangrijke onderwerpen in de RES 1.0 en ook daarna is de inpassing van zon- en windenergie. Onderstaand video geeft een beeld van de gesprekken die gevoerd zijn over dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken.

Fase 5 en verder:

De RES wordt niet in steen gegoten, elke regio bekijkt het document elke twee jaar opnieuw. Gaat de uitvoering zoals gepland, moet er worden bijgestuurd of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen? Dan wordt er een nieuwe RES gemaakt. Zo ontstaan er telkens nieuwe versies die meebewegen met recente maatschappelijke of technologische ontwikkelingen. Ook volgt er een uitvoeringsplan waarin plannen steeds concreter gemaakt worden.

De RES maken we met zijn allen

Onze ambitie is om de duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening zo in te richten dat deze aansluit bij wat mensen in de regio belangrijk vinden. En dat het plan mensen uitnodigt om bij te dragen aan de uitvoering. Daarom werken we in de RES samen met maatschappelijke partners, bedrijven en inwoners. Dat sluit aan bij de wens van inwoners en stakeholders om tijdig betrokken te worden, op een open en transparante manier. Dat hebben we op deze manier gedaan:

  • Circa 80 verschillende stakeholders zijn betrokken in 5 werkateliers;
  • Er zijn 5 bijeenkomsten geweest met een klankbordgroep van stakeholders;
  • De regio organiseerde 2 energiesafari’s voor betrokkenen in de regio;
  • Gemeenten hebben inwoners betrokken, bijvoorbeeld via straatgesprekken en lokale enquêtes;
  • Via raadsinformatiebrieven, 4 informele regionale bijeenkomsten en lokale bijeenkomsten hebben raadsleden kennis kunnen maken en nemen van de RES.

De verschillende activiteiten van de RES:

Energiesafari

Stuurgroep, klankbordgroep en inwoners bezochten verschillende duurzame energieprojecten.

Bekijk de safari's

Werkatelier

In meerdere werkateliers is met belanghebbenden gewerkt aan de contouren voor de RES.

Bekijk de werkateliers

Bijeenkomst

In meerdere raadsledenbijeenkomsten hebben raadsleden kennis kunnen nemen van de RES.

Bekijk de bijeenkomsten