Waar staan we nu

Bekijk de animatie over de concept-RES van West-Brabant:

Het proces op hoofdlijnen:

Nu: afronding van fase 3

De concept RES is openbaar gemaakt en staat het tweede kwartaal van 2020 op de agenda van de gemeenteraden in onze regio. Na besluitvorming in alle raden gaat het stuk naar het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving. Het Nationaal Programma RES gaat in de zomer aan de slag met het maken van een kwalitatieve analyse van alle plannen van de regio’s. Het Rijk kijkt of de voorgestelde strategieën genoeg bijdragen aan het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit op land (35 TWh).

In de aanloop naar de concept-RES zijn meerdere gesprekken gevoerd met belanghebbenden en experts. Zo ook tijdens de werkateliers. Een van de onderwerpen waar over werd gesproken is de inpassing van zon- en windenergie in het landschap van West-Brabant. In onderstaande video verschillende invalshoeken uit deze gesprekken.

Fase 4: van concept naar RES 1.0

Na de beoordeling door het Rijk kunnen de energieregio’s verder aan de slag en werken aan de definitieve versie, de RES 1.0. Daarin worden plannen concreet gemaakt. Is dit (nog) niet voldoende, dan moet elke RES regio opnieuw met elkaar aan tafel gaan zitten. Voor het proces voor de RES 1.0 houden we als regio West-Brabant voorlopig vast aan de planning om deze eind 2020 gereed te hebben. Dat kan, wij zijn al een heel eind op weg. Daarna is er vervolgens voldoende tijd voor de behandeling in de colleges en in de gemeenteraden.

Fase 5 en verder:

De RES wordt niet in steen gegoten, elke regio bekijkt het document elke twee jaar opnieuw. Gaat de uitvoering zoals gepland, moet er worden bijgestuurd of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen? Dan wordt er een nieuwe RES gemaakt. Zo ontstaan er telkens nieuwe versies die meebewegen met recente maatschappelijke of technologische ontwikkelingen.

De RES maken we met zijn allen

Onze ambitie is om de duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening zo in te richten dat deze aansluit bij wat mensen in de regio belangrijk vinden. En dat het plan mensen uitnodigt om bij te dragen aan de uitvoering. Daarom werken we in de RES samen met maatschappelijke partners, bedrijven en inwoners. Dat sluit aan bij de wens van inwoners en stakeholders om tijdig betrokken te worden, op een open en transparante manier. Dat hebben we op deze manier gedaan:

  • Circa 80 verschillende stakeholders zijn betrokken in 3 werkateliers;
  • Er zijn 5 bijeenkomsten geweest met een klankbordgroep van stakeholders;
  • De regio organiseerde 2 energiesafari’s voor betrokkenen in de regio;
  • Gemeenten hebben inwoners betrokken, bijvoorbeeld via straatgesprekken en lokale enquêtes;
  • Via raadsinformatiebrieven, 3 informele regionale bijeenkomsten en lokale bijeenkomsten hebben raadsleden kennis kunnen maken en nemen van de RES.

De verschillende activiteiten van de RES:

Energiesafari

Stuurgroep, klankbordgroep en inwoners bezochten verschillende duurzame energieprojecten.

Bekijk de safari’s

Werkatelier

In meerdere werkateliers is met belanghebbenden gewerkt aan de contouren voor de RES.

Bekijk de werkateliers

Bijeenkomst

In meerdere raadsledenbijeenkomsten hebben raadsleden kennis kunnen nemen van de RES.

Bekijk de bijeenkomsten