Waar staan we nu

Waar staan we nu met de RES?

De energieregio West-Brabant heeft de RES 1.0 op 1 februari 2021 opgeleverd. Op 15 juni 2021 hebben de Gedeputeerde Staten de RES 1.0 van de regio’s West-Brabant, Noordoost-Brabant en Hart van Brabant vastgesteld. Met het vaststellen van de RES’en 1.0 committeert de provincie zich aan de in de regio’s geformuleerde strategieën en ambities om invulling te geven aan de opgave uit het Klimaatakkoord. 

Wat betekent dit? De RES West-Brabant is nu door alle regionale overheden definitief vastgesteld. Vanuit de provincie zijn er geen aanvullingen meer gekomen op het addendum. De regio stuurt de RES 1.0 met het addendum nu nog door naar het Rijk. Bij het Rijk wordt doorgerekend of alle plannen voldoende bijdragen aan de ambitie van 35 terawattuur (TWh) in 2030. 

De animatievideo geeft een goed beeld van het proces.

Tijdens de vorming van de RES 1.0  hebben we ook inwoners en andere stakeholders (betrokkenen) om hun inbreng gevraagd. Het behoud van het open landschap en betaalbaarheid van de energie in de toekomst is zowel voor inwoners als voor andere belanghebbenden belangrijk.

Deze inbreng heeft een plek gekregen door vol in te zetten op zon op dak. De inbreng van stakeholders en inwoners is ook verzameld in een reactiebrief waarin ook staat beschreven hoe er met de inbreng in de RES is omgegaan.

Zo ziet het proces eruit:

Wat gebeurt er nu verder na fase 5?

De RES wordt niet in steen gegoten, elke regio bekijkt het document elke twee jaar opnieuw. Gaat de uitvoering zoals gepland, moet er worden bijgestuurd of moeten er nieuwe projecten worden opgenomen? Dan wordt er een nieuwe RES gemaakt. Zo ontstaan er telkens nieuwe versies die meebewegen met recente maatschappelijke of technologische ontwikkelingen.Ook volgt er een Uitvoeringsprogramma, waarin plannen steeds concreter gemaakt worden. Het is de taak van de gemeenten om hun inwoners te betrekken bij de uitvoering en nieuwe plannen. Inwoners kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken bij raadsvergaderingen.

De RES maken we met zijn allen

Onze ambitie is om de duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening zo in te richten dat deze aansluit bij wat mensen in de regio belangrijk vinden. En dat het plan mensen uitnodigt om bij te dragen aan de uitvoering. Daarom werken we in de RES samen met maatschappelijke partners, bedrijven en inwoners. Dat sluit aan bij de wens van inwoners en stakeholders om tijdig betrokken te worden, op een open en transparante manier. Dat hebben we op deze manier gedaan:

  • Circa 80 verschillende stakeholders zijn betrokken in 5 werkateliers;
  • Er zijn 5 bijeenkomsten geweest met een klankbordgroep van stakeholders;
  • De regio organiseerde 2 energiesafari’s voor betrokkenen in de regio;
  • Gemeenten hebben inwoners betrokken, bijvoorbeeld via straatgesprekken en lokale enquêtes;
  • Via raadsinformatiebrieven, 4 informele regionale bijeenkomsten en lokale bijeenkomsten hebben raadsleden kennis kunnen maken en nemen van de RES.

De verschillende activiteiten van de RES:

Energiesafari

Stuurgroep, klankbordgroep en inwoners bezochten verschillende duurzame energieprojecten.

Bekijk de safari's

Werkatelier

In meerdere werkateliers is met belanghebbenden gewerkt aan de contouren voor de RES.

Bekijk de werkateliers

Bijeenkomst

In meerdere raadsledenbijeenkomsten hebben raadsleden kennis kunnen nemen van de RES.

Bekijk de bijeenkomsten