Werkateliers

Samen betrokken bij de Regionale Energiestrategie West-Brabant

West-Brabant werkt met de Regionale Energiestrategie aan een duurzame toekomst. Stap voor stap gaan we over naar duurzame energie en warmte. In 2019 en 2020 hebben we in totaal zes werkateliers georganiseerd om met elkaar te praten over de kansen en mogelijkheden voor duurzaam opgewekte energie in West-Brabant.

Online werkatelier 1 oktober 2020

In voorgaande anderhalf jaar hebben we veel gesprekken gevoerd. In het werkatelier van oktober 2020 was het tijd voor analyse, duiding en reflectie. Op basis van de concept-RES hebben we een enquête uitgezet onder inwoners, is een landschapsbureau aan de slag gegaan met voorstellen voor inpassing in het landschap, is een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) gemaakt over warmte en is nagedacht over de invulling van lokaal eigendom van zon- en windprojecten.

In dit werkatelier hebben we deelnemers meegenomen in de uitkomsten en bespraken we de keuzes die voorlagen. Tijdens het online werkatelier gingen we dieper in op de resultaten van de studies die de voorgaande weken zijn uitgevoerd. Bekijk het verslag van het online werkatelier van oktober 2020.

Online werkatelier 14 mei 2020

Voor dit tweede online werkatelier logden 75 mensen in. Weer een geweldige opkomst! Via een animatievideo konden deelnemers de hoofdlijnen van de concept RES West-Brabant bekijken. Daarna volgde een paneldiscussie over de inpassing van grootschalige opwek en procesparticipatie. Deelnemers konden vervolgens met elkaar in gesprek in verschillende break-out rooms.  Lees het hele verslag hier.

Online werkatelier 16 april 2020

Door de beperkingen van het coronavirus vond het vierde werkatelier digitaal plaats. Het was een overweldigend succes met ruim 80 deelnemers. Met trots werd de concept RES gepresenteerd. Marjan Minnesma deelde een verhaal vol inspiratie en innovatie. En deelnemers gingen uiteen in verschillende break-out rooms om met elkaar in gesprek te gaan over deelthema’s. Bekijk het volledige verslag.

Beeldverslag

Tekenaars Luuk Poorthuis en Geert Gratema maakten een beeldverslag van het online werkatelier.

Werkatelier 1 oktober 2019

Op 1 oktober 2019 heeft het derde werkatelier met stakeholders (betrokken inwoners, ambtenaren, belangenvertegenwoordigers en bedrijven) voor de RES West-Brabant plaatsgevonden. Doel van deze dag was:

  • Stakeholders informeren over de opbrengst van het 2e werkatelier over de denklijnen en hoe dit vorm heeft gegeven aan mogelijke inhoud ‘1e contouren RES’;
  • Stakeholders informeren over mogelijke inhoud ‘1e contouren RES’ met bijbehorende onderbouwing/argumentatie;
  • Stakeholders raadplegen: feedback verzamelen over de mogelijke inhoud;
  • Stakeholders gezamenlijk het gesprek laten voeren en argumenten aan laten dragen voor hun standpunten.

Tijdens deze middag mochten deelnemers zelf bepalen aan welke tafel zij deel wilden nemen:

  1. Polderlandschap
  2. Stedelijke Corridor
  3. Zandgronden
  4. Vrije tafel

Voor elk onderwerp (tafel) werd een ronde elektriciteit en warmte gehouden, met uitzondering van de vrije tafel. Aan die laatste tafel was het mogelijk om zelf onderwerpen in te brengen.

Werkatelier 27 juni 2019

De regio West-Brabant is al voortvarend aan de slag. Zo’n 65 betrokkenen – van boer tot netbeheerder, van bedrijf tot energiecoöperatie, van burger tot ambtenaar – kwamen op 27 juni 2019 voor de tweede keer bij elkaar om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden. Het doel? Samen aan de slag op weg naar een Regionale Energiestrategie (RES 2030).

Van mens tot mens
“Houd het laagdrempelig, van mens tot mens” dat was de plenaire oproep van Désiree Brummans, wethouder duurzaamheid gemeente Moerdijk en lid van de kop- en stuurgroep RES2030. “We staan voor een grote opgave, maar als we het goed doen, biedt de RES ook veel kansen. We zijn geneigd om de opgave te benadrukken als een technisch proces. Maar het gaat om een sociaal, maatschappelijk vraagstuk. Draagvlak van iedereen is nodig.”

Van binnen naar buiten
“Op basis van de wensen van stakeholders en raden willen we voor de energietransitie in West-Brabant een stappenplan van ‘binnen naar buiten’ volgen, aldus René Idema, projectleider van de RES2030 in West-Brabant. “Een parallel traject waarbij op iedere stap iets moet gebeuren. Binnen de gebouwde omgeving gaan we aan de slag met de besparingsmogelijkheden en kansen voor kleinschalige en grootschalige opwek, zoals zon op daken. Hiermee kunnen we de opgave voor grootschalige energieopwekking in ons buitengebied zo beperkt mogelijk houden. Uiteindelijk tellen alle stappen op en streven we zo naar de juiste balans tussen duurzame opwek en landschappelijke inpassing die ook bijdraagt aan de lokale economie.”

Energie expert Edward Pfeiffer van Royal HaskoningDHV nam de aanwezigen vervolgens mee in het verbruik en de opwek van de regio. “Er wordt al veel opgewekt in West-Brabant en er zitten mooie ontwikkelplannen in de pijplijn, dus de regio is goed op weg.” Ook constateerde hij dat er veel potentie is voor zon op daken. “Tegelijkertijd is het nog steeds nodig om grootschalig op te wekken om voldoende energie te genereren om de landelijke doelstelling te behalen”, aldus Pfeiffer.

Werkatelier 8 mei 2019

Ruim zeventig betrokkenen uit de regio West Brabant gingen met elkaar aan de slag om samen richting te geven aan de Regionale Energiestrategie (RES2030). Ondernemers, energiecoöperaties, overheden, stichtingen en milieuorganisaties gingen in werksessies met elkaar in gesprek over kansen en uitdagingen rondom elektriciteit en warmte. Bekijk hier het video verslag: